Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Bắt đầu quản lý công việc cùng Autotable
  5. Hiểu về cấu trúc Autotable để tạo kho dữ liệu công việc

Hiểu về cấu trúc Autotable để tạo kho dữ liệu công việc

Khi lưu trữ thông tin trên máy tính, bạn sẽ tạo những thư mục để quản lý các tập tin khác nhau. Với Autotable thông tin của bạn cũng sẽ được phân chia theo từng cấp bặc giúp lưu trữ và quản lý thông tin một cách rõ ràng. Cấu trúc quản lý công việc trong Autotable bao gồm: Workspaces, Thư mục, Bảng dữ liệu và Trang dữ liệu.

Autotable

Workspaces

Sau khi tạo tài khoản Autotable, điều đầu tiên bạn cần làm để bắt đầu sử dụng Autotable là tạo một Workspace. Workspace là mục lớn nhất trong Autotable,, bao gồm nhiều Thư mục và Bảng dữ liệu. Số lượng Workspace bạn có thể tạo là không giới hạn.

Autotable

Tạo Workspace mới bằng cách chọn “+ Thêm Workspace”, đặt tên cho Workspace và chọn “Tạo”, bạn đã có một Workspace mới.

Thư mục

Thư mục giúp phân loại thông tin thành những phạm trù rõ ràng trong việc quản lý công việc chi tiết hơn. Bạn có thể tạo nhiều Thư mục trong một Workspace.

Autotable

Bảng 

Bảng dữ liệu hay Bảng “gói chung” các Trang dữ liệu.

Autotable

Trang dữ liệu

Trang dữ liệu là nơi bạn nhập các dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu của Autotable.

Autotable

Trong Trang dữ liệu bạn có thể thiết lập các trường dữ liệu cho phép bạn lưu trữ nhiều loại dữ liệu khác nhau. Hướng dẫn cách thiết lập và tùy chỉnh các Trường dữ liệu cho trang Autotable tại 14 Trường dữ liệu Cơ bản Autotable (Phần 1).

Dòng điều hướng các trang

Autotable