Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Tính năng Tùy chỉnh trong Bảng dữ liệu Autotable
  5. Tùy chỉnh Nhóm cột

Tùy chỉnh Nhóm cột

Tính năng Nhóm cột

Tính năng tùy chỉnh Nhóm cột Autotable cho phép bạn gộp những Dòng dữ liệu có cùng Trường dữ liệu vào cùng một nhóm.

Để tạo nhóm, chọn nút tùy chỉnh Nhóm cột, sau đó chọn Trường dữ liệu để nhóm các Dòng dữ liệu.

Sau khi tạo một hoặc nhiều Trường dữ liệu trong tùy chỉnh Nhóm cột, các dòng dữ liệu sẽ hiển thị theo những cụm dòng riêng biệt trong Trang, những cụm dòng này sẽ có chung Trường dữ liệu đã thiết lập để nhóm.