Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trang Dashboard Autotable
  5. Bảng Thống kê dữ liệu trong trang Dashboard

Bảng Thống kê dữ liệu trong trang Dashboard

Bảng Thống kê dữ liệu trong trang Dashboard

Bảng Thống kê tổng hợp dữ liệu giúp người dùng có số liệu cụ thể về đối tượng thông tin cần theo dõi và phân tích:

Xem video để được hướng dẫn cách:

  • Tạo Bảng Tổng hợp
  • Lọc Bảng tổng hợp dữ liệu
  • Tùy chỉnh kiểu cho Bảng tổng hợp dữ liệu