Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trường dữ liệu Autotable
  5. Trường Công thức

Trường Công thức

Trường Công thức

Trường Công thức bao gồm các hàm và công thức tính toán từ đơn giản đến phức tạp giúp bạn xử lý dữ liệu.

Làm thế nào sử dụng Công thức trong Autotable

Khi tạo Trường dữ liệu Công thức, cửa sổ tùy chỉnh sẻ hiển thị trên màn hình, gồm 2 phần: công thức và tùy chỉnh số

Phần công thức bao gồm:

  • Ô trống trên cùng: Dùng để nhập công thức
  • Các cột: Các Trường dữ liệu trong trang tính đang sử dụng
  • Các hàm: Danh sách các hàm và công thức có trong Autotable
  • Tên: giao thức và ví dụ minh họa cho mỗi công thức

Những hàm và công thức của trường Công thức gần như tương tự với các hàm và công thức của Microsoft Excel nên sẽ dễ dàng để bạn nhanh chóng làm quen trong việc sử dụng.