Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trường dữ liệu Autotable
  5. Trường Dropdown

Trường Dropdown

Trường Dropdown

Trường Dropdown Autotable giúp phân loại Dòng dữ liệu.

Autotable

Để phân loại dữ liệu bạn cần tùy chỉnh thuộc tính Trường Dropdown, bạn có thể tạo nhiều nhãn để phân loại nhiệm vụ, công việc, địa điểm, món ăn, sự kiện, danh xưng,… Click chọn “+Thêm 1 lựa chọn” và đặt tên cho những lựa chọn.

Mỗi ô trong cột Trường Dropdown chỉ có thể chọn 1 lựa chọn Dropdown.