Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trường dữ liệu Autotable
  5. Trường Gắn nhãn

Trường Gắn nhãn

Trường Gắn nhãn

Trường Gắn nhãn Autotable giúp phân loại Dòng dữ liệu.

Autotable

Điểm khác nhau giữa Trường Gắn nhãn và trường Dropdown là mỗi ô trong cột Gắn nhãn có thể có nhiều gắn nhãn, những mỗi ô trong cột Dropdown chỉ có thẻ chọn 1 Dropdown.

Khi tạo nhãn bạn cần tùy chỉnh thuộc tính Trường dữ liệu này, bạn có thể tạo nhiều nhãn để phân loại nhiệm vụ, công việc, địa điểm, món ăn, sự kiện, danh xưng,… Click chọn “+Thêm 1 lựa chọn” và đặt tên cho những lựa chọn.