Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trường dữ liệu Autotable
  5. Trường ID – Số tự động

Trường ID – Số tự động

Trường ID

Trường ID tổng hợp những chuỗi ký tự ngẫu nhiên cho mỗi dòng dữ liệu trong bảng (thích hợp để làm ID sản phẩm,….)

Trường Số tự động

Trường Số tự động sẽ tự động tạo số thứ tự cho Dòng dữ liệu theo thứ tự tăng dần.

Tuy nhiên bạn vẫn có thể nhập lại số khi cần với tùy chọn “Đánh lại số”.

Autotable