Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trường dữ liệu Autotable
  5. Trường Link

Trường Link

Trường Link liên kết thông tin giữa các trang trong cùng một bảng và giữa các bảng khác nhau. Trường Link tạo liên kết hai chiều để thông tin ở cả hai trang tự động đồng bộ dữ liệu cùng lúc.

Khi tạo Trường dữ liệu Link, cửa sổ tùy chỉnh sẽ hiển thị trên màn hình, gồm:

  • Bảng cần liên kết: chọn Bảng chứa Trang cần liên kết
  • Trang cần liên kết: chọn Trang chứa Trường dữ liệu cần liên kết