Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trường dữ liệu Autotable
  5. Trường Ngày khởi tạo – Người tạo

Trường Ngày khởi tạo – Người tạo

Trường Ngày khởi tạo

Trường Ngày khởi tạo tự động nhập ngày giờ hiện tại ngay khi tạ dòng mới. Khi tạo Trường dữ liệu Ngày khởi tạo, bạn có thể tùy chỉnh định dạng ngày tháng tương tự trường Ngày giờ (cơ bản).

Trường Người tạo

Với Trường Người tạo, ngay khi dòng mới được thêm vào Bảng, cột Người tạo sẽ hiển thị người đã tạo ra dòng đó.