Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trường dữ liệu Autotable
  5. Trường Phân công

Trường Phân công

Trường Phân công

Trường Phân công Autotable cho phép người dùng phân công và giao việc cho các thành viên trong team, cho nhân viên, và những người liên quan được mời tham gia quản lý nhóm.

Để sử dụng được trường Phân công, trước tiên bạn phải chia sẻ bảng với ít nhất một người khác để có thể phân công công việc.