Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trường dữ liệu Autotable
  5. Trường Số

Trường Số

Trường Số

Trường Số Autotable cho phép bạn tận dụng dữ liệu số cho việc quản lý công việc.

Khi tạo Trường dữ liệu này, bạn có thể lựa chọn và chỉnh sửa định dạng cho số liệu: đơn vị, công thức tính ở tổng, số thập phân/số nguyên, cho phép nhập số âm.

Với tùy chỉnh Đơn vị, bạn có thể lựa chọn đơn vị tiền tệ, đơn vị phần trăm, hoặc một đơn vị tự tạo khác. Đồng thời chọn vị trí hiển thị đơn vị ở bên phải hay bên trái số liệu.

Khi chọn Công thức tính ở tổng (Bỏ qua, Tổng, Trung bình, Nhỏ nhất, Lớn nhất, hoặc Đếm ô rỗng/ Đếm ô có giá trị), giá trị bạn chọn sẽ hiển thị ở Thanh tóm tắt ngay cuối trang dữ liệu.

Autotable

Ngoài ra trường Số còn cho phép tùy chỉnh nhập giá trị số nguyên/ số thập phân, hoặc cho phép nhập số âm.