Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trường dữ liệu Autotable
  5. Trường Tiến độ tự động

Trường Tiến độ tự động

Trường Tiến độ tự động

Tương tự trường Tiến độ, trường Tiến độ tự động hỗ trợ đo đạc tiến trình, mức độ các công việc đang được tiến hành.

Tuy nhiên, khác với trường Tiến độ phải được điều chỉnh thủ công. Trường Tiến độ tự động được tùy chỉnh kết hợp với các Trường Dropdown có trong bảng. Khi Trường Dropdown có giá trị tương ứng, thanh tiến độ tự động sẽ tăng theo tỷ lệ phần trăm đã cài đặt.