Hướng dẫn sử dụng

  1. Home
  2. Docs
  3. Hướng dẫn sử dụng
  4. Trường dữ liệu Autotable
  5. Trường Tiến độ

Trường Tiến độ

Trường Tiến độ

Trường Tiến độ giúp bạn cập nhật và theo dõi tiến độ công việc, nhiệm vụ và dự án một cách trực quan.

Mực độ gia tăng của mỗi ô trong trường tiến độ được thay đổi thủ công nên sẽ khác trường Tiến độ tự động. Bạn có thể tùy chỉnh giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất hiển thị trên thanh tiến độ.